Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van de webshop van de Vereniging van scoliosepatiënten gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze webshop betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen. 

Disclaimer De informatie op de websites www.scoliose.nl en www.scoliose4you.nl is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Vereniging van scoliosepatiënten en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Vereniging van scoliosepatiënten kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Vereniging van scoliosepatiënten geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a. De websites www.scoliose.nl en www.scoliose4you.nl zijn eigendom van Vereniging van scoliosepatiënten. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze websites, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Vereniging van scoliosepatiënten of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Vereniging van scoliosepatiënten. De inhoud van de websites mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging van scoliosepatiënten worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze websites.

Hyperlinks Het aanbrengen van hyperlinks naar de websites www.scoliose.nl en www.scoliose4you.nl is in beginsel toegestaan. Deze websites bevatten hyperlinks naar websites die door anderen dan Vereniging van scoliosepatiënten worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze websites impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Vereniging van scoliosepatiënten van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Aansprakelijkheid Door de website www.scoliose.nl te bezoeken gaat u er mee akkoord dat Vereniging van scoliosepatiënten niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze websites en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Vereniging van scoliosepatiënten. Een en ander laat onverlet dat Vereniging van scoliosepatiënten in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Vereniging van scoliosepatiënten.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen Vereniging van scoliosepatiënten behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder de websites www.scoliose.nl worden aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.

Powered by nopCommerce